Bergdala City ... där man laddar upp sig

N 56° 50.029', E 15° 13.257'

Andra säger: Då man är trött på London är man trött på livet
Vi säger: Är man trött på London och allting, behöver man vila
Kom hit och vila!

Bakgrund: f.d. konsumbutiken

Historia
Lokalfärg
Vad finns här?
I centrum
Landskapet:
  promenader och
  utflyktstips

STARTSIDA
   * "stor-Bergdala"
   *  Historiska Småland
   *  Kulturella Småland
   *  Industriella Småland
   *  Smakliga Småland
Det händer i Bergdala -
  ögonblicksbilder

Hitta hit
Länkar
Bildsidor:
   *  Glas
   *  Stenmurar
   *  Promenadkarta

Planglas - en bok från Föreningen Glas i Hovmantorp
 
 HISTORISKA SMÅLAND 
 På den tid då Sverige var en hungrig och imperialistisk stormakt,
 var Småland ofta ett gränsområde och en mycket speciell tradition
 av lokala gränsfreder och vapenstillestånd utvecklades mellan Sve-
 rige och Danmark för att garantera gränshandeln även i tider av o-
 fred. En förutsättning för dessa lokala uppgörelser var de väpna-
 de bondeuppbåd som kunde ställas upp från Småländsk sida, uppbåd
 som i sin tur byggde på urgamla traditioner av själförsvar som ut-
 vecklats på den tid då Smålands beolkning bodde i isolerade gårdar
 och behovet av självförsvar för den egna gården var starkt.

 Denna tradition av självstyre demonstrerades fullt ut under Gustav
 Vasas enhetssträvanden under 1530- och -40-talen. Den Småländska
 reaktionen på kungens strävanden efter en stark centralmakt blev 
 den separatiströrelse som gått till hävderna som Dackefejden, och
 som inträffade åren 1542-43.

 Det Småländska landskapet - djupa skogar, kuperat och med många 
 naturliga grottbildningar - var också väl lämpat för gerillakrig.

 Under mångfaldiga Svensk-Danska krig blev de så kallade "snappha-
 narna" kanske de mest kända av dessa irreguljära trupper.  Snapp-
 hanarna rekryterades från skogstrakterna mellan Skåne och Småland,
 och slogs på den Danska sidan mot Svenskarna. 

 Slutligen betvingades ändå den Småländska envisheten och landska-
 pet integrerades alltmera i Sverige. Baserade på de lokala råvaror
 som fanns i överskott - myrmalm och skog i främsta rummet - utveck-
 lades en intensiv järn- och stålindustri som utgjorde den ekonomis-
 ka basen i landskapet under närmare två sekel. Under senare halvan 
 av 1800-talet konkurrerades dessa bruk ut av storskalig järnproduk-
 tion baserad på bruten malm från gruvor och de ersattes successivt
 av den glasindustri som gjort "Glasriket" till ett begrepp.

 Men man ser fortfarande spåren av den forna järnidustrin till exem-
 pel på Huseby bruk, i den välbevarade masugnsmiljön vid Åryd eller 
 i bruksmuseet vid vandrarhemmet i Norrhult.